Arxiu de la categoria: pares i mares

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2016

Gràcies a les 6 mares que van presentar candidatura per a la renovació del sector de famílies al Consell Escolar!

Moltes gràcies a totes les famílies per la vostra participació!

Les dues candidates més votades van ser:

MARIA PAZ CRUZ GARRIDO   i

YOLANDA MARTÍN ALBA.

El proper 16 de desembre es constituirà el nou consell escolar i us informarem de la composició final del mateix.

 

eleccionsconsellescolar-720x340

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i la gestió del centre dels diferents sectors que formen la comunitat educativa.

Demanem la vostra participació, tant per a la presentació de candidatures, com per a anar a votar els vostres representants.

Animeu-vos a participar!!!

Aquest és el calendari:

7  de novemembre Publicació del cens electoral provisional  (exposat al vestíbul del centre)Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures.
8 al 11 de novembre Reclamacions al cens electoral  (dirigir-se a Direcció)
11 de novembre Sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals
16 de novembre Constitució de les mesa electoralResolució de reclamacions i publicació dels censos electorals definitius.
Fins 18 de novembre Presentació candidatures
22 de novembre Publicació de candidatures.
24 de novembre Últim dia per sol·licitar ser  supervisor/a del sector de pares o mares
28 de novembre al 2 de desembre Votació per a l’elecció dels representants

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-17 DEL 30 DE MARÇ AL 7 D’ABRIL

HORARI PER LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ:

De dilluns a divendres, de 9.10h a 11 hores  i
de 15.10h a 16.00 hores

CAL QUE VINGUEU AMB EL VOSTRE FILL O FILLA I US DONAREM DIA I HORA D’ENTREVISTA:

Migdies: de 12:30h-13:30h i
Tardes: de 15h-16h

 

• Cada sol·licitant formalitzarà una única sol·licitud i es presentarà al centre demanat en primer lloc i hi figurarà, per ordre de preferència, la relació dels centres.

• La presentació de sol·licituds a més d’un centre comportarà per al sol·licitant la invalidació dels drets de prioritat.

• S’han d’emplenar totes les dades de l’alumne/a.

• Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf.

• Plaça sol·licitada.

 • Codis dels centres de La Llagosta:

Escola LES PLANES   08039719
Escola JOAN MARAGALL   08019745
Escola SAGRADA FAMÍLIA   08019711
Escola GILPE   08019733 (Concertat)

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • La sol·licitud de preinscripció es facilitarà gratuïtament a qualsevol centre docent o a les oficines de l’ajuntament. Cal presentar només una sol·licitud, i serà al centre demanat en primer lloc. S’ha d’adjuntar fotocòpia  de la sol·licitud.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació. En cas d’acolliment, resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor, tutora legal, guardador o guardadora de fet o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. L’alumnat estranger podrà acreditar les dades d’identificació i filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d’origen. DNI de l’alumne si en té.
 • Original i fotocòpia de la Tarjeta Sanitària Individual (TSI), si la teniu.
 • Certificat emès per l’empresa, si s’al·lega proximitat del lloc de treball. Per a autònoms: còpia del model 036 (formulari de la declaració censal.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. o els organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s’ haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33%: els pensionistes de la seguretat social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa; i els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en els quals s’indiqui expressament que l’alumne o l’alumna està diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions

 

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT:

 • Existència de germans matriculats al centre docent o de pares o tutors legals que hi treballin:

Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre o en un centre públic amb relació d’adscripció  en el moment que es presenta la preinscripció o els pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció:40 punts. Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora (disposició addicional divuitena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació).

 • Proximitat

• Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
• O quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

El domicili serà el que consta al DNI o NIE. Si el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, cal el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d’entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres. El dia de la matrícula cal dur el DNI renovat.
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat i la possible pèrdua de plaça escolar.

 • Discapacitat en l’alumne/a, el pare, la mare o els germans:

Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

 • Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT EN CAS D’EMPAT:

 • Família nombrosa o família monoparental:
  – Pel fet de formar part de família nombrosa o família monoparental, 15 punts
 • Malaltia crònica:
  – Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
 • Familiars escolaritzats:
  – Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud, 5 punts.

El Departament d’Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d’empat, un cop s’han aplicat els criteris, s’efectuarà un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades.

La informació també es pot consultar a Internet.
La sol·licitud també es pot fer telemàticament fins el 06 d’abril: caldrà dur el resguard i la documentació a l’escola: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/

DIMECRES 2 DE MARÇ: JORNADA DE PORTES OBERTES 2016

El proper dimecres 2 de març celebrarem la jornada de portes obertes per a totes aquelles famílies que vulguin visitar l’escola.

Farem dues visites guiades:

A les 15:15h i les 17:00h

Aquest és el calendari de preinscripcions i matriculació del curs 2016-17

 

Preinscripció i matriculació 
Curs 2016-2017
Difusió de l’oferta inicial de places escolars18 de març
Presentació de les sol·licituds30 de març al 07 d’abril
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 06 d’abril
Publicació de les llistes amb la puntuació provisional15 d’abril
Sorteig per ordenar les sol·licituds18 d’abril
Reclamacions a les llistes del barem15, 18 19 i 20 d’abril
Resolució de les reclamacions21 d’abril
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions25 d’abril
Difusió de l’oferta definitiva de places escolars17 de maig
Publicació de les llistes de l’alumnat admès i llista d’espera20 de maig
Període de matriculació13 al 17 de juny

ELS DEURES

DEURES          deures3

Proposem que el temps d’aprendre no és quedi només a l’escola, sinó que el que fem a l’aula es complementi amb el que es fa a casa. 

I és en aquest sentit que us volem demanar la vostra implicació per tal que els nens i nenes puguin organitzar d’una forma conscient l’estona de treball individual a la llar. D’aquesta manera vosaltres podreu tenir coneixement del que es fa a l’escola, trobar espais de diàleg, participar d’una manera més activa en el la vida del grup…

El plantejament de l’organització dels deures, és un bon motiu de comunicació entre vosaltres i el vostre fill o filla sempre amb la intenció de què pugueu compartir estones i treballa conjuntament .

Nosaltres volem que els deures siguin significatius pels nens i nenes , tot i que alguna vegada puguin portar a casa treballs on s’hagin de fer com un entrenament més mecànic i repetitiu.

Els deures també contribueixen a potenciar en els nens i nenes l’adquisició d’hàbits de treball i estones de reflexió personal . Però, per poder-ho aconseguir cal que aquests es comenci a contemplar des de ben petits .

Aquest hàbit de treball els ajudarà a desenvolupar: la seva responsabilitat, l’adquisició d’estratègies per planificar les activitats l’organització autònoma del temps…

Feu una ullada a aquest interessant article sobre els errors dels pares en fer els deures…

https://drive.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B5mn79TFoRFaeWEtLTBvRFQxMkdNWXIyZ3NYWEFRTUlRSnN3/view?usp=sharing

 

 

CELEBREM ELS JOCS FLORALS. SANT JORDI 2014

Ja queda poc per les vacances de Setmana Santa i just quan tornem celebrarem la diada de Sant Jordi.
Tots els nens i les nenes de primària participen dels jocs florals fent textos diversos: rodolins, cal·ligrames, poesies, narracions, contes…
Ja tenim els finalistes penjats a les parets i a l’espera de saber quins seran els guanyadors d’enguany.
Ah! També fem un concurs de punts de llibre on hi participen també els nens i les nenes d’Infantil.
DSCN0748

DSCN0754

DSCN0751

PREINSCRIPCIONS CURS 2014-15

Calendari de preinscripció 2014-2015

Segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatori

 

               Tasques a realitzar pels centres docents

 

Fases de la preinscripció

Dates

Gestió de l’oferta (reserva per a alumnes del centre)

19 al 24 de febrer

Difusió de l’oferta

5 de març

Presentació de sol·licituds

11 al 21 de març

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 20 de març

Introducció de sol·licituds (per sortir al llistat de barem provisional)

11 al 28 de març

Llistes amb el barem provisional

1 de d’abril

Sorteig

2 de d’abril

Reclamacions

2 al 4 d’abril

Resolució reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

7 d’abril

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

10 d’abril

Dia per revisar reserva de places a l’aplicació (prèvia autorització de la inspecció)

10 i 11 d’abril

 

Publicar oferta definitiva

6 de maig

Publicació de les llistes d’admesos

15 de maig

 

Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)

10 al 13 de juny

Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO)

23 al 27 de juny

Confirmació interna de continuïtat dels alumnes propis

Abans del 27 de juny o el 4 de juliol per l’ESO

Confirmació de matrícula a l’aplicació informàtica (infantil i primària)

25 al 27 de juny

Ajustament matricula prevista a ESO

30 de juny al 4 juliol

Període de matrícula extraordinària d’ESO pels pendents de exàmens de setembre

8 al 12 de setembre

Confirmació de matrícula definitiva de l’ESO

15 al 26 de setembre

També estrenem blocs!!

Estem d’estreno 😀

En un intent de millorar la comunicació entre escola i família, així com el reforç possitiu dels nostres alumnes lligat a les noves tecnologies, hem millorat els nostres blocs!

Tots els blocs de primària estan organitzats per àrees on trobareu activitats de reforç i/o ampliació, així com tasques realitzades a l’aula. Les especialitats i educació infantil s’organitzen per nivell d’aprenentatge i trobareu enllaços a activitats extres així com les activitats realitzades a l’escola.

Captura de pantalla 2014-01-25 a la(s) 14.35.25