CARTA DE COMPROMÍS

COMPROMISOS

Per part del centre:

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5.  Oferir i impulsar mecanismes efectius de participació de les famílies en el govern del centre a través dels òrgans col·legiats.

6.   Afavorir les tasques i les funcions de l’associació de pares i mares d’alumnes, (i) fomentar la participació de les famílies en aquesta associació.

7. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendi­ment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

  1. Informar dels resultats globals del centre a la representació de les famílies al Consell Escolar de Centre.
  2. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

10. Mantenir comunicació regular amb la família amb una reunió a principi de curs, tres informes trimestrals i entrevistes personals amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.

11. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

12. Atendre en un termini raonable (d’una a tres setmanes) com a màxim les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

13. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, quan l’alumne faci 1r i 4t de primària.

Per part de la família:

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Interessar-se per les activitats de l’associació de pares i mares del centre.

4.   Col·laborar pel bon funcionament del centre.

5. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

6. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

7. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

8. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

10. Atendre en un termini raonable (d’una a tres setmanes) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

12. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut, quan l’alumne faci 1r i 4t de primària.

Document consensuat i aprovat en Consell Escolar amb data 7 de juny de 2011.

I perquè així consti signem aquesta carta de compromís educatiu.

____________________________________________________

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *