CASTANYADA – 2016

El passat divendres 28 d’octubre vam celebrar la castanyada.

Al matí, tots el alumnes de primària  van parcitipar en una super gimcana de tardor. Els  més veterans de l’escola, els nois i noies de 6è, van controlar perfectament cada una de les estacions i tots ho vam passar estupendament.

Els nens i les nenes del cicle inicial i del mitjà van fer tallers de fruits de tardor. Superdivertits i boníssims!!!

I per la tarda, amb la col.laboració d’alguns alumnes de 6è van celebrar Halloween. Vampirs, bruixes i zombies van  passejar-se per tota l’escola amb la cantarella del Trick or treat.

I com no, per acabar, tots vam acabar menjar les castanyes que un any més ens van preparar els pares i les mares de l’AMPA.

 


CELEBREM LA TARDOR

tardor

dscn5747

A l’escola ja estem preparant la celebració de la Castanyada.

dscn5748

Com cada any, tots els nens i nenes de primària participaran en una super gimcana de tardor.

dscn5742

I per la tarda menjarem castanyes, jugarem a “TRICK OR TREAT ” i …. alguna cosa més.

dscn5743


JOCS FLORALS 2016

P1060005

Un any més hem celebrat  Sant Jordi a l’escola fent els nostres JOCS FLORALS, als quals han participat tots els alumnes de Primària.

Ah! I els més petits també han col·laborat fent uns dibuixos genials, amb dracs, princeses i  castells. Us recomenem que visiteu el bloc d’Infantil.

P1060006

P1060003

Des de fa unes setmanes tots els alumnes de l’escola han treballat molt per participar en aquests concurs literari. Hi ha hagut de tot: rodolins, cal·ligrames, contes, poesies…

De cada classe han sortit cinc finalistes i per fi, el passat divendres 22 d’abril vam saber quins havien estat els guanyadors d’aquest curs.

Durant l’entrega de premis es van llegir els textos premiats. Els alumnes del Cicle Inicial ens van oferir una cançó, els nois i noies del Cicle Superior ens van explicar un conte i els nens i nenes  de 4rt ens van representar el conte de la Blancaneus en anglès!!!  SNOW WHITE!!!   Uns artistes!!!

Gràcies a tots: nens, nenes i mestres pel vostre        entusiasme!!!

Aquí podeu veure els guanyadors dels Cicle Inicial i els treballs premiats:

1r. A

P1060113

P1060119

P1060121

I aquests són els guanyadors del Cicle Mitjà:

P1060016

P1060020

P1060027

P1060031

I els finalistes i guanyadors del Cicle Superior, amb els seus tutors i tutores ben satisfets amb la feina feta:

P1060050

P1060057

P1060078

P1060082

 

 


PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-17 DEL 30 DE MARÇ AL 7 D’ABRIL

HORARI PER LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ:

De dilluns a divendres, de 9.10h a 11 hores  i
de 15.10h a 16.00 hores

CAL QUE VINGUEU AMB EL VOSTRE FILL O FILLA I US DONAREM DIA I HORA D’ENTREVISTA:

Migdies: de 12:30h-13:30h i
Tardes: de 15h-16h

 

• Cada sol·licitant formalitzarà una única sol·licitud i es presentarà al centre demanat en primer lloc i hi figurarà, per ordre de preferència, la relació dels centres.

• La presentació de sol·licituds a més d’un centre comportarà per al sol·licitant la invalidació dels drets de prioritat.

• S’han d’emplenar totes les dades de l’alumne/a.

• Cal utilitzar lletra majúscula i bolígraf.

• Plaça sol·licitada.

 • Codis dels centres de La Llagosta:

Escola LES PLANES   08039719
Escola JOAN MARAGALL   08019745
Escola SAGRADA FAMÍLIA   08019711
Escola GILPE   08019733 (Concertat)

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

 • La sol·licitud de preinscripció es facilitarà gratuïtament a qualsevol centre docent o a les oficines de l’ajuntament. Cal presentar només una sol·licitud, i serà al centre demanat en primer lloc. S’ha d’adjuntar fotocòpia  de la sol·licitud.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació. En cas d’acolliment, resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor, tutora legal, guardador o guardadora de fet o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. L’alumnat estranger podrà acreditar les dades d’identificació i filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d’origen. DNI de l’alumne si en té.
 • Original i fotocòpia de la Tarjeta Sanitària Individual (TSI), si la teniu.
 • Certificat emès per l’empresa, si s’al·lega proximitat del lloc de treball. Per a autònoms: còpia del model 036 (formulari de la declaració censal.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. o els organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s’ haurà d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. Es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33%: els pensionistes de la seguretat social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa; i els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o de família monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.
 • Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en els quals s’indiqui expressament que l’alumne o l’alumna està diagnosticat o diagnosticada d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions

 

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT:

 • Existència de germans matriculats al centre docent o de pares o tutors legals que hi treballin:

Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre o en un centre públic amb relació d’adscripció  en el moment que es presenta la preinscripció o els pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció:40 punts. Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora (disposició addicional divuitena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació).

 • Proximitat

• Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
• O quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

El domicili serà el que consta al DNI o NIE. Si el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, en el cas de persones estrangeres, cal el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació del DNI o comunicació, amb registre d’entrada, del canvi de domicili a la delegació del Govern en el cas de persones estrangeres. El dia de la matrícula cal dur el DNI renovat.
La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat i la possible pèrdua de plaça escolar.

 • Discapacitat en l’alumne/a, el pare, la mare o els germans:

Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

 • Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT EN CAS D’EMPAT:

 • Família nombrosa o família monoparental:
  – Pel fet de formar part de família nombrosa o família monoparental, 15 punts
 • Malaltia crònica:
  – Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
 • Familiars escolaritzats:
  – Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud, 5 punts.

El Departament d’Ensenyament estableix que per dirimir les situacions d’empat, un cop s’han aplicat els criteris, s’efectuarà un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades.

La informació també es pot consultar a Internet.
La sol·licitud també es pot fer telemàticament fins el 06 d’abril: caldrà dur el resguard i la documentació a l’escola: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/